Bergen Ishockeyklubb vs Nidaros Hockey

Bergen Ishockeyklubb vs Nidaros Hockey

Nidaros Hockey vs Moss Hockey

Bergen Ishockeyklubb vs Nidaros Hockey

Ringerike Panthers vs Nidaros Hockey

Bergen Ishockeyklubb